Logo Wat Drink Je?

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, orderbevestiging, koop- of verkoopovereenkomst tussen Beyond Ordering BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 255, 9090 Melle, Oost-Vlaanderen, België en KBO-nummer 0760305893 (hierna te noemen de "Onderneming") en haar afnemer (hierna te noemen de "Afnemer"). In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, heeft de schriftelijke overeenkomst voorrang.

1.2 De Klant wordt geacht deze algemene voorwaarden volledig en onherroepelijk te hebben aanvaard door het loutere feit van het plaatsen van de bestelling of de door hem gegeven opdracht. De aanvaarding impliceert dat de Klant volledig afstand doet van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, zodat deze niet tegenstelbaar zijn aan de Onderneming.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met dwingend recht, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dat geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van de Onderneming zijn vrijblijvend, dienen louter ter informatie en binden de Onderneming niet als dusdanig. Behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bindt een bestelling door de Klant de Klant slechts na schriftelijke bevestiging of aanvaarding ervan door de Onderneming.

2.2 Indien de orderbevestiging van de Onderneming enige wijziging of aanvulling bevat of op enige wijze afwijkt van de oorspronkelijke order, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij de Klant binnen 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging laat weten niet akkoord te gaan.

2.3 Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren en is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door de Onderneming.

Artikel 3: Beschrijving van de te leveren goederen en diensten

3.1 Een beschrijving van de te leveren goederen en diensten is opgenomen in een afzonderlijke orderbevestiging en/of overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant.

3.2 Onverminderd de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, erkent en aanvaardt de Klant de technische beperkingen, garantiebeperkingen en/of andere opmerkingen en voorbehouden die zijn opgenomen in de offerte, orderbevestiging en/of enige afzonderlijke overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant. 

Artikel 4: Prijsstelling en betaling

4.1 De goederen en diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden vermeld op de bestelbon. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door de Vennootschap opgegeven prijzen exclusief belastingen, BTW, verpakkingskosten, transport- en verzekeringskosten, die volledig ten laste van de Klant vallen. 

4.2 Wijzigingen die door de Klant na de oorspronkelijke bestelling worden aangebracht, worden alleen doorgevoerd indien (i) de Onderneming hiermee uitdrukkelijk instemt; en (ii) de Klant aanvaardt dat de Onderneming alle bijkomende prijsaanpassingen en kosten volledig aan de Klant mag doorberekenen. 

4.3 Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen 8 dagen na verzending van de factuur, bij gebreke waarvan de facturen worden geacht definitief te zijn aanvaard. 

4.4 Behoudens andersluidende bepaling is de factuur van de Vennootschap contant en netto betaalbaar op haar maatschappelijke zetel uiterlijk 30 dagen na factuurdatum in de valuta vermeld op de factuur. 

4.5 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag, alsmede een forfaitaire vergoeding van 5% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen op voorwaarde dat het bewijs wordt geleverd van een hogere reële schade. 

4.6 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dit geval behoudt de Onderneming zich tevens het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, de uitvoering van de lopende overeenkomst op te schorten totdat de Onderneming de volledige betaling (inclusief intresten en kosten) ontvangen heeft. 

4.7 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Onderneming te melden

Artikel 5: Levering en uitvoering

5.1 Het Bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt.

5.3 Behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht of uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst, wordt de leveringsdatum enkel ter informatie gegeven en is derhalve niet bindend; vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding of annulering van de bestelling. 

Artikel 6: Retourzendingen en omruilingen

6.1 Alle artikelen kunnen worden geretourneerd of geruild, behalve bestellingen, promotieartikelen en op maat gemaakte artikelen.

6.2 Het retourneren/ruilen is alleen mogelijk binnen de 14 dagen met een geldig aankoopbewijs.

6.3 Artikelen moeten altijd in de originele verpakking en ongeopend zijn. Gebruikte artikelen kunnen niet worden geretourneerd of geruild.

Artikel 7: Inspectie, klachten en garantie

7.1 De Klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen onmiddellijk bij levering in ontvangst te nemen en na te gaan of de kwaliteit ervan overeenstemt met wat werd overeengekomen. Door de levering van de bestelde goederen te aanvaarden, bevestigt de Klant dat de levering volledig is, in overeenstemming met de orderbevestiging, en dat alle zichtbare gebreken gedekt zijn. 

7.2 Klachten met betrekking tot hoeveelheid en/of non-conformiteit dienen onmiddellijk bij aflevering (in geval van zichtbare gebreken), of uiterlijk binnen 7 dagen (in geval van verborgen gebreken), per aangetekend schrijven en onder vermelding van relevante gegevens (o.a. bestel- en factuurnummers) aan de Vennootschap te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Vennootschap elke klacht als niet-ontvankelijk kan beschouwen. 

7.3 Tenzij anders bepaald in dwingend recht of regelgeving, dienen klachten in ieder geval volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de Vennootschap binnen 14 dagen na de datum van levering.

7.4 Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs, de kassabon of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

7.5 Onze garantie strekt zich niet verder uit dan die van onze leveranciers binnen de gestelde termijn.

7.6 Behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bestaat de waarborg van de Vennootschap enkel in de vervanging van goederen die als niet-conform worden erkend door identieke of minstens gelijkwaardige goederen of in het herstel ervan, kosteloos, naar keuze van de Vennootschap. De toepassing van de garantie kan in geen geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

7.7 De verleende garantie vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van de goederen door de Klant, demontage of reparatie door een niet-gekwalificeerd persoon.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien de Onderneming (met inbegrip van haar werknemers) jegens de Klant aansprakelijk mocht zijn uit welke hoofde dan ook, dan is de Onderneming slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade die is veroorzaakt (i) door de gebrekkigheid van de door haar geleverde zaken of (ii) ingevolge de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door haar grove of opzettelijke schuld of bedrog. Voor alle andere fouten is de contractant niet aansprakelijk.

8.2 Indien de Onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade, is de aansprakelijkheid van de Onderneming beperkt tot de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3 De Vennootschap is slechts aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van, doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde omzet, omzet of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden).

8.4 De Klant vrijwaart de Onderneming voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Onderneming toerekenbaar is.

8.5 In geval van overmacht is de Onderneming niet aansprakelijk jegens de Klant en is de Onderneming niet gehouden tot enige schadevergoeding. De contractuele verplichtingen van de Ondernemer worden opgeschort totdat het geval van overmacht ophoudt. Indien het geval van overmacht 7 dagen of langer aanhoudt, hebben de Ondernemer en de Klant het recht om de overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die de nakoming of levering door de ondernemer verhindert en waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 9: Intellectuele-eigendomsrechten

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door de Ondernemer ontwikkelde, gebruikte en aangeboden materialen en/of diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot programmatuur, programmacode, scripts, teksten, tekeningen, schetsen, grafische ontwerpen, schema's, tabellen, modellen, etc., berusten en blijven exclusief bij de Ondernemer of diens licentiegever en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer noch geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld voor ander dan zuiver intern gebruik. De Afnemer verkrijgt slechts een beperkt gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst met de Ondernemer tot gebruik van bedoelde materialen en diensten overeenkomstig de tussen de Ondernemer en de Afnemer gemaakte afspraken.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle goederen blijven de volle eigendom van de Onderneming tot volledige betaling van alle factuurbedragen, met inbegrip van kosten, interesten en schadevergoedingen. 

10.2 Gehuurde goederen blijven te allen tijde de volle eigendom van de Onderneming, ook wanneer het huurbedrag en de waarborgsom volledig door de Klant zijn betaald.

Artikel 11: Ontbinding

11.1 De Onderneming heeft het recht de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst (in het bijzonder de betaling van facturen); (ii) in geval van staking van betalingen of (het aanvragen van) een faillissements- of WCO-procedure door de Klant; (iii) in geval van liquidatie of staking van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de Klant weigert een voorschot te betalen c.. (v) indien de Onderneming goede reden heeft om te twijfelen of de Klant zijn verplichtingen jegens de Onderneming zal nakomen. 

11.2 In geval van ontbinding heeft de Onderneming tevens recht op een vergoeding van 10% van het factuurbedrag als vergoeding van de door de Onderneming geleden kosten, rente, winstderving en schade, onverminderd het recht van de Onderneming om vergoeding van eventuele hogere schade te vorderen, en worden alle vorderingen van de Onderneming op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. 

12.2 Behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht zijn alle geschillen tussen partijen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de Vennootschap gevestigd is. Alle relevante incassokosten zijn voor rekening van de Klant.

Versie 1 juni 2021